Karolina Łabędzka

adwokat

Jestem specjalistą od prawa rodzinnego. Z powodzeniem prowadzę sprawy rozwodowe dla klientów z Polski oraz z zagranicy.
[Więcej >>>]

Chcę złożyć pozew

Ustalenie ojcostwa – adwokat Wrocław

Karolina Labedzka09 marca 2021Komentarze (0)

Ustalenie ojcostwa

Ustalenie ojcostwa – Wrocław

Ustalenie ojcostwa prowadzi do prawnego stwierdzenia, kto jest ojcem dziecka. Najczęściej sprawa o ustalenie ojcostwa dotyczy sytuacji, kiedy dziecko nie urodzi się ze związku małżeńskiego.

W przepisach istnieje kilka domniemań, które wskazują na ojcostwo dziecka:

  1. Po pierwsze – gdy dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem 300 dni od jego ustania, przyjmuje się że dziecko pochodzi od męża matki.
  2. Po drugie – jeżeli dziecko urodziło się przed upływem 300 dni od ustania małżeństwa, ale matka dziecka przed porodem zawarła kolejny związek małżeński, przyjmuje się że to drugi małżonek jest ojcem dziecka.
  3. Po trzecie – gdy mężczyzna obcował z niezamężną matką dziecka nie dawniej niż w 300. dniu, a nie później niż w 181. dniu przed urodzeniem się dziecka, domniemywa się, że to on jest ojcem dziecka.

Możliwe jest obalenie przed sądem każdego z powyższych domniemań, w drodze powództwa o zaprzeczenie ojcostwa.

Ustalenie ojcostwa- gdy brak domniemania ojcostwa

Jeżeli pierwsze lub drugie z powyższych domniemań nie będzie zachodziło w danej sytuacji dziecka, albo gdy takie domniemanie zostało obalone – ustalenie ojcostwa może nastąpić w dwojaki sposób:

1. przez uznanie ojcostwa

Mężczyzna, od którego dziecko pochodzi, może uznać ojcostwo przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego lub przed sądem opiekuńczym. Wystarczy, że złoży oświadczenie, że jest ojcem dziecka. Matka dziecka musi potwierdzić tę okoliczność (jednocześnie z oświadczeniem ojca, albo w ciągu trzech miesięcy od złożenia oświadczenia mężczyzny).

Jeżeli rodzice dziecka przebywają za granicą, uznanie ojcostwa może nastąpić również przed polskim konsulem. Przepisy wymagają, aby oboje z rodziców lub jedno z nich było obywatelem polskim.

Ojcostwo może zostać uznane jeszcze przed urodzeniem się dziecka poczętego.

W sytuacji niebezpieczeństwa grożącego bezpośrednio życiu matki dziecka lub ojca, oświadczenie o uznaniu ojcostwa może zostać:

  • zaprotokołowane przez notariusza lub
  • złożone do protokołu wobec wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starosty, marszałka województwa, sekretarza powiatu lub gminy.

Uznanie ojcostwa nie może nastąpić, jeżeli sprawa o ustalenie ojcostwa jest w toku.

W odrębnym wpisie opiszę na temat uznania ojcostwa dziecka urodzonego w następstwie procedury medycznie wspomaganej prokreacji.

2. przez sądowe ustalenie ojcostwa

Kiedy (dobrowolne) uznanie dziecka przez obojga rodziców nie jest z różnych powodów możliwe, należy wszcząć procedurę o ustalenie ojcostwa. Ustalenia ojcostwa można dochodzić wyłącznie przed sądem.

Osobami uprawnionymi do wszczęcia takiego postępowania są: matka dziecka oraz domniemany ojciec dziecka, a także pełnoletnie dziecko. Taką możliwość ma również prokurator.

Jeżeli dziecko lub matka żądają ustalenia ojcostwa – muszą pozwać domniemanego ojca dziecka.

Jeżeli to ojciec dochodzi ustalenia ojcostwa w sądzie – musi pozwać łącznie matkę i dziecko.

W jakim czasie możliwe jest uznanie i ustalenie ojcostwa

Pamiętaj! Ojcostwo może zostać uznane (łącznie przez ojca i matkę) do czasu osiągnięcia przez dziecko pełnoletności. Pełnoletność uzyskuje się przez ukończenie 18 roku życia*.

*Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy kobieta po 16 roku życia, a przed ukończeniem 18 lat zawrze związek małżeński. Wówczas pełnoletność uzyskuje z chwilą zawarcia małżeństwa.

W przypadku śmierci małoletniego dziecka, mężczyzna, który dowiedział się o śmierci dziecka, może złożyć oświadczenie o uznaniu w ciągu roku od dnia powzięcia wiadomości, jednak nie później, niż do dnia, w którym dziecko osiągnęłoby pełnoletność.

Po osiągnięciu pełnoletności dziecka, ustalenie ojcostwa (a nie uznanie) może nastąpić wyłącznie z inicjatywy dziecka lub prokuratora.

Jeżeli dziecko zmarło przed osiągnięciem pełnoletności, matka oraz domniemany ojciec mogą wytoczyć powództwo o ustalenie ojcostwa. Może to nastąpić najpóźniej do dnia, w którym dziecko osiągnęłoby pełnoletność.

Zobacz również inne artykuły dotyczące alimentów:

***

Każda sprawa jest inna, zatem jeżeli wpis nie odpowiada na Twoje wszystkie wątpliwości, zapraszam Cię do kontaktu

Adwokat Karolina Łabędzka
specjalista od prawa rodzinnego – Wrocław

Zapraszam do śledzenia mojej strony na Facebooku i na Instagramie.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 606 870 521e-mail: biuro@adwokat-labedzka.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Adwokat Karolina Łabędzka Kancelaria Adwokacka Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Adwokat Karolina Łabędzka Kancelaria Adwokacka z siedzibą we Wrocławiu.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem biuro@adwokat-labedzka.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: