Karolina Łabędzka

adwokat

Jestem specjalistą od prawa rodzinnego. Z powodzeniem prowadzę sprawy rozwodowe dla klientów z Polski oraz z zagranicy.
[Więcej >>>]

Chcę złożyć pozew

Alimenty za okres ciąży – adwokat Wrocław

Karolina Labedzka04 marca 2021Komentarze (0)

alimenty za okres ciąży

Powszechnie wiadome jest, że rodzic niesprawujący bezpośredniej opieki nad dzieckiem, zobowiązany jest do łożenia alimentów na dziecko. Dotyczy to zazwyczaj okresu od jego narodzenia.

To nie jest jednak jedyna sytuacja, kiedy ojciec dziecka jest zobowiązany do świadczeń pieniężnych.

W dalszej części artykułu znajdziesz informację, w jakich jeszcze sytuacjach ojciec dziecka jest zobowiązany pomagać matce finansowo.

Alimenty za okres ciąży – od kogo można ich żądać?

Przepisy dotyczące alimentów przyznają świadczenie pieniężne na dziecko jeszcze za okres przed jego narodzeniem. Matka nie musi samodzielnie ponosić wszystkich wydatków związanych z ciążą oraz kosztów utrzymania po porodzie.

Ustawodawca nałożył na ojca dziecka obowiązek partycypowania w tych kosztach.

Taki obowiązkiem może zostać obciążony wyłącznie ojciec dziecka pozamałżeńskiego. Oczywiście matka dziecka pochodzącego z małżeństwa również może żądać pomocy finansowej od jej męża. Znajdzie tu jednak zastosowanie inna podstawa prawna.

Jakich kosztów i jakiego okresu dotyczy roszczenie?

Jeżeli dziecko nie pochodzi z małżeństwa, matka dziecka może skierować do ojca dziecka roszczenie o:

  • zwrot wydatków związanych z ciążą i porodem,
  • pokrycie kosztów trzymiesięcznego utrzymania matki w okresie porodu,
  • w ważnych powodach – przez dalszy okres (ponad w/w 3 miesiące),
  • zaspokojenie innych niż związane z ciążą i porodem koniecznych wydatków lub szczególnych strat majątkowych.

Nie są to alternatywne roszczenia. Matka dziecka wszczynając sprawę w sądzie może dochodzić tych roszczeń kumulatywnie (łącznie).

Istotne jest to, że uprawnienie do zwrotu kosztów dotyczy tylko sytuacji, kiedy zostały one poniesione bezpośrednio przez matkę dziecka. Jeżeli wydatki zostały pokryte przez jej rodziców, rodzinę lub inne osoby, roszczenie nie będzie przysługiwało. Zatem, matka będzie musiała wykazać, że pieniądze na zaspokojenie jej potrzeb w czasie ciąży pochodziły od niej. Aby to udowodnić może przedstawić faktury, wyciąg z konta bankowego lub świadków.

1. Zwrot wydatków

Wysokość alimentów za okres ciąży i porodu, zależna jest od okoliczności, w jakich matka się znajduje.

Sąd zasądzając roszczenie na rzecz matki weźmie pod uwagę usprawiedliwione potrzeby matki dziecka. Nie bez znaczenia będzie to, czy matka pracuje w czasie ciąży (pełen etat, część etatu) lub czy przysługuje jej prawo do zasiłku macierzyńskiego w wymiarze 100%. Im sytuacja finansowa matki będzie gorsza, zakres udziału ojca dziecka w wydatkach na ciążę i kosztach utrzymania matki będzie większy.

W toczącej się przeciwko ojcu dziecka sprawie Sąd zbada również, jakie możliwości zarobkowe ma ojciec dziecka. Pamiętaj, że realnie otrzymywane przez ojca dziecka wynagrodzenie nie zawsze odzwierciedla jego możliwości zarobkowe (te mogą okazać się wyższe od jego wypłaty).

Za wydatek związany z ciążą i porodem można uznać wyprawkę dla dziecka. Dotyczy to wyposażenia dziecka w pieluchy, ubranka, środki higieniczne za okres bezpośrednio po narodzeniu dziecka.

Do usprawiedliwionych wydatków związanych z porodem można zaliczyć również: koszty dojazdu i powrotu matki ze szpitala po porodzie, a także koszty suplementów, świadczeń zdrowotnych, które są związane z ciążą i porodem.

Matka dziecka będzie mogła również żądać pokrycia kosztów związanych z chrztem dziecka (w tym zwyczajowo przyjętego przyjęcia).

2. Utrzymanie matki po porodzie

Poza roszczeniem o zwrot wydatków za okres ciąży i porodu, matka może żądać również pokrycia kosztów związanych z jej utrzymaniem przez czas 3 miesięcy od dnia urodzenia dziecka.

Matka dziecka może domagać się pokrycia wydatków na wyżywienie, mieszkanie, środki czystości i higieniczne, leczenie.

W przypadku ważnych powodów (np. choroby matki po porodzie, koniecznej osobistej opieki nad dzieckiem z uwagi na jego stan zdrowia, utraty prawa do zasiłku macierzyńskiego) sąd – na żądanie matki – może przedłużyć świadczenie na okres dłuższy niż 3 miesiące.

Alimenty za okres ciąży – kiedy można wystąpić z roszczeniem?

Matka może dochodzić swoich roszczeń przeciwko ojcu dziecka po jego narodzinach (nawet jeżeli dziecko urodzi się nieżywe).

Żądanie zwrotu kosztów za czas ciąży i porodu może zostać skierowane do ojca dziecka dopiero od czasu ustalenia ojcostwa. Chwilą tą będzie uznanie przez niego ojcostwa albo sądowe ustalenie ojcostwa. Matka może dochodzić tych roszczeń jednocześnie z dochodzeniem ojcostwa.

Z artykułu Ustalenie ojcostwa dowiesz się w jaki sposób można ustalić ojcostwo dziecka.

Jeżeli jednak ojcostwo mężczyzny niebędącego mężem matki zostało uwiarygodnione (np. matka jakimkolwiek dowodem wykaże, że czasie poczęcia dziecka współżyła z tym właśnie mężczyzną, albo mężczyzna to przyzna) matka może żądać, ażeby mężczyzna ten jeszcze przed urodzeniem się dziecka wyłożył odpowiednią sumę pieniężną na przyszłe koszty utrzymania matki przez trzy miesiące w okresie porodu oraz na koszty utrzymania dziecka przez pierwsze trzy miesiące po urodzeniu.

O tym w jaki sposób można uznać dziecko piszę w artykule – uznanie ojcostwa.

Jeżeli jednak mężczyzna, który jest ojcem dziecka pozamałżeńskiego nie chce uznać dziecka, matka może skierować swoje roszczenia przeciwko niemu najwcześniej w procesie o ustalenie ojcostwa.

Roszczenie matki przeciwko ojcu dziecka przedawniają się z upływem 3 lat od dnia porodu.

Zobacz również inne artykuły dotyczące alimentów:

***

Każda sprawa jest inna, zatem jeżeli wpis nie odpowiada na Twoje wszystkie wątpliwości, zapraszam Cię do kontaktu

Adwokat Karolina Łabędzka
specjalista od prawa rodzinnego – Wrocław

www.adwokat-labedzka.pl

Zapraszam do śledzenia mojej strony na Facebooku i na Instagramie.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 606 870 521e-mail: biuro@adwokat-labedzka.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Adwokat Karolina Łabędzka Kancelaria Adwokacka Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Adwokat Karolina Łabędzka Kancelaria Adwokacka z siedzibą we Wrocławiu.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem biuro@adwokat-labedzka.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: