Karolina Łabędzka

adwokat

Jestem specjalistą od prawa rodzinnego. Z powodzeniem prowadzę sprawy rozwodowe dla klientów z Polski oraz z zagranicy.
[Więcej >>>]

Chcę złożyć pozew

Egzekucja alimentów z zagranicy – adwokat Wrocław

Karolina Labedzka28 czerwca 2021Komentarze (0)


Egzekucja alimentów z zagranicy

Jak przeprowadzić egzekucję alimentów z zagranicy?

Egzekucja alimentów z zagranicy może okazać się czasochłonna, dlatego najlepiej najpierw dobrze się do niej przygotować.

Sposób dochodzenia alimentów z zagranicy będzie zależał od tego, w jakim kraju przebywa dłużnik alimentacyjny. Różnice będą dotyczyć przede wszystkim osób uprawnionych do wszczęcia egzekucji, a także dokumentów jakie należy zgromadzić. Inny może być również organ pośredniczący w dochodzeniu roszczeń.

Przed wszczęciem egzekucji, musisz najpierw uzyskać przeciwko drugiemu rodzicowi prawomocny wyrok (postanowienie, ugodę), które zobowiąże go do płacenia alimentów na dziecko.

Następnie konieczne będzie zgromadzenie dokumentów, w zależności od kraju w którym egzekucja ma być prowadzona.

Egzekucja alimentów z zagranicy w różnych krajach:

1. KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ 

Ta część dotyczy następujących państw członkowskich Unii Europejskiej: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Francja, Finlandia, Hiszpania, Holandia, Grecja, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Rumunia, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Włochy.

Co w przypadku alimentów od dłużnika zamieszkującego w Wielkiej Brytanii po Brexit? W przypadku wyroku lub ugody zawartej po Brexit, przejdź do części dotyczącej Konwencji Haskiej. Jeżeli ugoda sądowa lub wyrok został wydany przed wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskie, organy egzekucyjne uznają, że będą stosowały dotychczasowe przepisy, tj. te opisane w niniejszym punkcie.

Wniosek o wszczęcie egzekucji alimentów składa się do Sądu Okręgowego właściwego dla miejsca zamieszkania uprawnionego (dziecka). To sąd będzie pośredniczył w postępowaniu z organami egzekucyjnymi w.w państw.

Dokumenty potrzebne do wszczęcia postępowania o egzekucję alimentów, to:

 1. wniosek wierzyciela;
 2. wyciąg z orzeczenia (wyroku lub ugody) na odpowiednim formularzu – w dwóch wersjach językowych – na pisemny wniosek wierzyciela wypełnia go sąd, który wydał orzeczenie;
 3. odpis prawomocnego orzeczenia (wyrok, postanowienie, ugoda) zasądzającego alimenty;
 4. zestawienie zaległości alimentacyjnych (w języku polskim i języku urzędowym kraju do którego kierujemy wniosek);
 5. pełnomocnictwo dla właściwego organu centralnego do prowadzenia egzekucji. Dotyczy Francji, Hiszpanii i Czech;
 6. jeśli dziecko uprawnione do alimentów ukończyło 16 lat musisz dołączyć do wniosku zaświadczenie o kontynuowaniu nauki. W trakcie postępowania należy przesyłać na początku każdego roku szkolnego aktualne zaświadczenie.
 7. numer konta bankowego.

Dokumenty składa się w dwóch egzemplarzach ( w oryginale i w kopii).

2. KONWENCJA NOWOJORSKA

Opisany sposób wszczęcia egzekucji dotyczy następujących państw: Algieria, Argentyna, Australia, Barbados, Białoruś, , Brazylia, Burkina Faso, Chile, Chiny, Ekwador, Filipiny, Gwatemala, Haiti, Izrael, Kazachstan, Kirgistan, Kolumbia, Macedonia, Maroko, Meksyk, Mołdowa, Monako, Niger, Nowa Zelandia, Pakistan, Republika Środkowo-Afrykańska, Republika Zielonego Przylądka, Serbia, Seszele, Sri Lanka, Surinam, Szwajcaria, Tajwan, Turcja, Urugwaj, Watykan.

Wniosek o wszczęcie egzekucji alimentów składa się do Sądu Okręgowego właściwego dla miejsca zamieszkania uprawnionego.

Dokumenty potrzebne do wszczęcia postępowania o egzekucję alimentów, to:

 1. wniosek wierzyciela;
 2. pełnomocnictwo udzielone przez wnioskodawcę organowi przyjmującemu w państwie obcym (z podpisem notarialnie poświadczonym);
 3. aktualny odpis skrócony aktu urodzenia dziecka (jeżeli uprawniony jest dzieckiem pozamałżeńskim – odpis zupełny aktu urodzenia);
 4. odpis skrócony aktu małżeństwa; w przypadku orzeczonego rozwodu – odpis zupełny aktu małżeństwa wraz ze wzmianką o tym fakcie;
 5. odpis wyroku sądowego zasądzającego alimenty;
 6. poświadczoną kserokopię dowodu doręczenia pozwanemu (jego pełnomocnikowi lub kuratorowi) odpisu pozwu oraz zawiadomienia o rozprawie sądowej lub stosownego zaświadczenia sądu w tym zakresie. W przypadku przyznania alimentów postanowieniem zabezpieczającym na czas trwania procesu, także kserokopię dowodu doręczenia osobie zobowiązanej do alimentacji odpisu postanowienia zabezpieczającego lub jej pełnomocnikowi;
 7. jeżeli uprawniony do alimentów ukończył 16 lat należy do wniosku dołączyć zaświadczenie ze szkoły (uczelni) o kształceniu;
 8. zestawienie zaległości alimentacyjnych;
 9. dane rachunku bankowego.

Dokumenty składa się w dwóch egzemplarzach (oryginale i kopii).

3. KONWENCJA HASKA

Dotyczy następujących Państw: Albania, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Norwegia, Turcja (od 1 lutego 2017 r.), Ukraina, USA, Wielka Brytania.

Konwencja ma zastosowanie do zobowiązań alimentacyjnych:

 • wobec osoby, która nie ukończyła 21 lat, wynikających ze stosunków między rodzicami a dziećmi lub
 • między małżonkami i byłymi małżonkami. Dotyczy to sytuacji gdy wniosek składany jest jednocześnie z wnioskiem o odzyskanie alimentów na rzecz uprawnionego poniżej 21 roku życia,

Dokumenty potrzebne do wszczęcia postępowania o egzekucję alimentów, to:

 1. wniosek osoby uprawnionej o uznanie lub uznanie i wykonanie orzeczenia;
 2. odpis prawomocnego orzeczenia (wyrok, postanowienie, ugoda) zasądzającego alimenty;
 3. dokument (wydany przez właściwy sąd) poświadczający wykonalność orzeczenia;
 4. dokument (wydany przez właściwy sąd) poświadczający należyte powiadomienie lub odpis dowodu doręczenia pozwanemu odpisu pozwu i wezwania na rozprawę albo dokumenty poświadczające, że pozwany został należycie powiadomiony o wydaniu orzeczenia i miał możliwość wniesienia środka zaskarżenia lub środka odwoławczego – nie ma zastosowania do ugód zawartych przed sądem
 5. zestawienie zaległości alimentacyjnych;
 6. jeżeli uprawniony do alimentów ukończył 18 lat do wniosku należy dołączyć zaświadczenie ze szkoły (uczelni) o kształceniu;
 7. dane konta bankowego.

Dokumenty składa się w dwóch egzemplarzach (oryginale i kopii).

4. KANADA

Wykonywanie orzeczeń uwzględniających roszczenia o alimenty na terytoriach poszczególnych prowincji Kanady odbywa się na zasadzie faktycznej wzajemności.

Prowincje Kanady, w których mogą być wykonywane orzeczenia sądów polskich w sprawach alimentacyjnych: Alberta, Jukon, Labrador, Manitoba, Nowa Fundlandia, Nowa Szkocja, Nowy Brunszwik, Ontario, Saskatchewan, Terytoria Północno-Zachodnie, Wyspa Księcia Edwarda. W innych prowincjach egzekucja jest możliwa, jeżeli dłużnik dobrowolnie podda się obowiązkowi alimentacyjnemu.

Wymagane dokumenty:

 1. wniosek wierzyciela,
 2. odpis wyroku zasądzającego alimenty do użytku za granicą (podlegający legalizacji),
 3. poświadczony odpis dowodu doręczenia pozwanemu, który nie brał udziału w postępowaniu przed sądem odpisu pozwu i wezwania na rozprawę. W przypadku braku w/w dokumentu – stosowną informację sądu (składając wniosek do właściwego sądu rejonowego zaznaczasz, iż dokument będzie podlegał legalizacji),
 4. pisemne oświadczenie złożone przed notariuszem o wysokości zaległych i bieżących alimentów.

Dokumenty składa się w trzech egzemplarzach (w oryginale i dwóch kopiach)

INFORMACJE DODATKOWE:

 1. wszystkie dokumenty wysyła się do Kanady w 3 egzemplarzach,
 2. wymagana jest legalizacja dokumentów przez Prezesa Sądu Okręgowego (dotyczy: wyroku, dowodu doręczenia pozwanemu odpisu pozwu, oświadczenia o zaległościach alimentacyjnych (/poświadczonego przez notariusza/) – legalizacji dokonuje Sąd Okręgowy w Szczecinie Oddział Administracyjny,
 3. po dokonaniu legalizacji w Sądzie Okręgowym wszystkie wymagane dokumenty podlegają tłumaczeniu na jęz. angielski. Dokonuje tego tłumacz przysięgły (wyjątek – wniosek o ile zostanie sporządzony w jęz. angielskim),
 4. legalizacja możliwa jest w MSZ Dział Legalizacji,
 5. legalizacja możliwa jest w Ambasadzie Kanady w Warszawie.

Całość dokumentacji wysyła się do kompetentnego organu określonej prowincji Kanady za pośrednictwem właściwego urzędu konsularnego RP w Kanadzie.

Kanadyjski sąd prowincjonalny po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, dokonuje rejestracji takiego orzeczenia i zawiadamia o tym stronę zobowiązaną do świadczeń alimentacyjnych.

Od dnia przyjęcia zawiadomienia o wydaniu takiego orzeczenia przez zobowiązanego, orzeczenie to staje się również orzeczeniem sądu prowincjonalnego Kanady ze wszystkimi konsekwencjami dla strony zobowiązanej (może złożyć środek zaskarżenia – apelację). Po wyczerpaniu drogi odwoławczej orzeczenie staje się wykonalne i może nastąpić płatność alimentów.

5. UMOWY DWUSTRONNE

Egzekucja alimentów z zagranicy jest możliwa również w przypadku innych państw, niż te wymienione wyżej.

Polska jest związana również umowami dwustronnymi z innymi państwami. Na podstawie tych umów możliwa jest egzekucja alimentów z zagranicy.

Będą to następujące Państwa: Algieria, Białoruś, Chiny, Irak, Bośnia i Hercegowina, Chorwacja, Czarnogóra, Macedonia, Serbia, Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna, Kuba, Maroko, Mongolia, Rosja, Syria, Tunezja, Turcja, Ukraina, Wietnam.

6. CO, GDY ADRES DŁUŻNIKA JEST NIEZNANY

Składając wniosek o wszczęcie postępowania nie musisz znać adresu dłużnika. Pamiętaj, że wówczas egzekucja alimentów z zagranicy może być w znacznym stopniu utrudniona.

Jeżeli składając wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego nie znasz aktualnego miejsca zamieszkania dłużnika, zamieść taka wzmiankę we wniosku.

Do dokumentów dołącz wniosek o poszukiwania dłużnika przez właściwe organy państwa, w którym dłużnik przebywa.

Zobacz również inne artykuły dotyczące alimentów:

***

Adwokat Karolina Łabędzka
specjalista od prawa rodzinnego – Wrocław

www.adwokat-labedzka.pl

Zapraszam do śledzenia mojej strony na Facebooku i na Instagramie.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 606 870 521e-mail: biuro@adwokat-labedzka.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Adwokat Karolina Łabędzka Kancelaria Adwokacka Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Adwokat Karolina Łabędzka Kancelaria Adwokacka z siedzibą we Wrocławiu.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem biuro@adwokat-labedzka.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: