Karolina Łabędzka

adwokat

Jestem specjalistą od prawa rodzinnego. Z powodzeniem prowadzę sprawy rozwodowe dla klientów z Polski oraz z zagranicy.
[Więcej >>>]

Chcę złożyć pozew

Ogródek działkowy po rozwodzie

Ogródek działkowy po rozwodzie

Komu przypadnie ogródek działkowy po rozwodzie? Od czasu pandemii ogródki działkowe przeżywają szczyt swojej popularności i wciąż cieszą się niemałym zainteresowaniem. Działki ROD stały się ratunkiem dla wielu tych, którzy w trakcie pandemii szukali odpoczynku od miejskiego zgiełku i długotrwałego zamknięcia w mieszkaniu. Problem może się pojawić, jeżeli korzystający z działki ROD postanowią się rozwieść. Wówczas pojawia się pytanie, kto otrzyma ogródek działkowy po rozwodzie?

Jaka jest podstawa nabycia działki ROD?

Prawo do korzystania z ogródka działkowego powstaje na podstawie umowy dzierżawy, zawartej pomiędzy przyszłym działkowcem a stowarzyszeniem ogrodowym. Umowa podpisywana jest w formie pisemnej na czas nieokreślony.

Osobą korzystającą z działki może być jedna osoba. Wyjątkiem są osoby pozostające w związku małżeńskim. Wówczas mogą postanowić, że umowa będzie zawarta na jednego z nich lub wspólnie na obojga. W tym drugim przypadku, umowa może być zawarta z małżonkiem działkowca, jeżeli żąda ustanowienia prawa do działki wspólnie ze swoim współmałżonkiem.

Ma to znaczenie przy ewentualnym podziale majątku wspólnego po rozwodzie. Niniejszy artykuł dotyczy sytuacji, gdy oboje małżonkowie podpisali umowę dzierżawy działki ogrodowej.

Zobacz również: dziedziczenia działki ROD

Co z działką ogrodową po rozwodzie?

Czas rozwodu jest to przeważnie bardzo emocjonalny okres. Dlatego też łatwo wówczas zapomnieć, aby po rozwodzie uregulować kwestie ogródka działkowego.

Zgodnie z przepisami, działka ogrodowa po rozwodzie może zostać podzielona:

 • samodzielnie przez byłych małżonków, w wyniku ich zgodnej woli;
 • przez sąd, w toku postępowania o podział majątku wspólnego;
 • w wyniku jednostronnej decyzji stowarzyszenia ogrodowego, do którego działka należy.

Jak wynika z powyższego, to małżonkowie w pierwszej kolejności mogą sami zadecydować o losach ich działki. Takie rozwiązanie wydaje się być najlepsze z ich punktu widzenia. Każde polubowne rozwiązanie będzie lepsze niż narzucona im decyzja przez inne podmioty. Mają na to czas 3 miesięcy od dnia uprawomocnienia się wyroku rozwodowego.

Jeżeli w tym czasie nie będą w stanie dojść do porozumienia, mogą złożyć do sądu wniosek o podział majątku wspólnego. Wówczas to sąd zdecyduje komu przypadnie działka ogrodowa po rozwodzie. Również w tym przypadku powinni zmieścić się w terminie 3 miesięcy od dnia rozwodu, aby przedstawić do Zarządu ROD dowód wszczęcia postepowania o podział majątku wspólnego.

Co jeśli nie dokonają żadnej z wyżej wymienionych czynności w tym terminie? Wówczas Zarząd ROD wyznaczy im dodatkowy termin na dobrowolny podział lub założenie sprawy o podział majątku w sądzie. Termin nie może być krótszy niż miesiąc. Po tym czasie, stowarzyszenie ogrodowe może samo, jednostronnie, zdecydować któremu z małżonków przypadnie działka ogrodowa po rozwodzie. Z drugim małżonkiem Zarząd ROD rozwiąże umowę.

 

[Kliknij w link] Dziedziczenia działki ROD

Zobacz również inne artykuły dotyczące rozwodu:

Usługi Kancelarii (kliknij, żeby przejść):

***

Każda sprawa jest inna, zatem jeżeli wpis nie odpowiada na Twoje wszystkie wątpliwości, zapraszam Cię do kontaktu

Karolina Łabędzka
prawo rodzinne – adwokat Wrocław

www.adwokat-labedzka.pl/

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 606 870 521e-mail: biuro@adwokat-labedzka.pl

Rozwód bez rozprawy

Rozwód bez rozprawy – czy w ogóle jest możliwy?

Do niedawna nikomu nawet nie przychodziło do głowy, że można będzie przeprowadzić rozwód bez rozprawy . Zanim rozpoczęła się pandemia koronawirusa SARS-CoV-2, nikt nie wyobrażał sobie takiego przebiegu postępowania.

Tym bardziej, nikt nie myślał, że aby wydać wyrok w sprawie rozwodowej, nie będzie konieczny osobisty udział stron na sprawie.

Trzeba jednak pamiętać, że rozwód bez rozprawy nie jest regułą.

Zapraszam Cię do przeczytania artykułu, w którym wszystko wyjaśnię.

Ogólne zasady rozprawy rozwodowej

Wszystkie rozprawy dotychczas odbywały się stacjonarnie w budynkach sądów. Sąd przesłuchiwał strony osobiście na sali rozpraw.

Wynika to z zasady bezpośredniości, która obowiązuje w procesie cywilny. Wyraża się ona nakazem maksymalnego zbliżenia organu procesowego dokonującego ustaleń faktycznych do przedmiotu udowodnienia.

Moim zdaniem ta forma przesłuchania stron lub odebrania od świadków zeznań jest najlepsza, aby uzyskać od nich jak najwięcej informacji. Jeżeli nic nie stoi temu na przeszkodzie, osobiście preferuję tę formę przesłuchania. W szczególności, kiedy oprócz samego rozwodu, sąd ma zdecydować również o tym, kto będzie wykonywał władzę nad małoletnimi dziećmi, a także o alimentach dla dzieci.

Wówczas sąd w całości – od początku do końca – przeprowadza postępowanie rozwodowe na rozprawie, w obecności stron. Dotyczy to również wydania i ogłoszenia wyroku.

Wyrok na posiedzeniu niejawnym

Ostatnio coraz częściej spotykam się z sytuacją, kiedy wyrok w sprawie o rozwód wydawany jest na posiedzeniu niejawnym. Posiedzenie odbywa się bez stawiennictwa w sądzie stron. Często również postepowanie poprzedzające wydanie wyroku odbywa się bez osobistego udziału małżonków. Jest to wynikiem zmian w przepisach, które zostały wprowadzone po wybuchu pandemii koronawirusa.

O tym, w jakim trybie zostanie przeprowadzona rozprawa, decyduje wyłącznie sąd. Nie wyklucza to jednak tego, żeby strony zawnioskowały do sądu o rozpoznanie sprawy na posiedzeniu niejawnym. Sąd w takim przypadku rozważy, czy okoliczności sprawy na to pozwalają.

Jeżeli sprawa rozpoznawana jest na posiedzeniu niejawnym, sąd wówczas w ogóle nie wzywa małżonków do sądu, aby ich przesłuchać. Nie wzywa również świadków do budynku sądu. Całe postępowanie odbywa się w formie pisemnej. Sąd w takim przypadku wysyła do świadków oraz do małżonków listę pytań, na które to pytania udziela się odpowiedzi na piśmie.

W niektórych sprawach sądy decydują się na zdalny udział stron w rozprawie. Wówczas strony mogą być przesłuchane w drodze wideokonferencji, bez wychodzenia z domu. Ta zasada dotyczy również świadków. Ułatwia to znacznie przeprowadzenie postępowania, w przypadku, gdy któraś z osób jest chora lub znajduje się daleko od siedziby sądu. Sąd może w takim przypadku wydać wyrok jeszcze na tej samej rozprawie, która odbywa się zdalnie. Może też zdecydować, że wyrok wyda w późniejszym terminie, na posiedzeniu niejawnym.

Dlatego też, nawet jeżeli sąd wezwał Cię do osobistego udziału na rozprawie w budynku sądu, warto samemu złożyć wniosek o przesłuchanie w formie zdalnej. Istnieją duże szanse, że sąd się przychyli do takiego wniosku. Sąd będzie zapewne miał na uwadze to, że może to przyspieszyć postępowanie.

Moim zdaniem, takie nowoczesne (jak na sądownictwo) rozwiązania mają swoje plusy i minusy. O ile w prostych sprawach w oczywisty sposób ułatwia to szybkie uzyskanie rozwodu przez strony, o tyle w tych bardziej skomplikowanych, utrudnia dokładne wyjaśnienie sprawy.

Rozpoznanie sprawy na posiedzeniu niejawnym lub tez w formie zdalnej w żadnym wypadku nie zwalnia stron od ich aktywności w sprawie.

Zobacz również inne artykuły dotyczące rozwodu:

***

Każda sprawa jest inna, zatem jeżeli wpis nie odpowiada na Twoje wszystkie wątpliwości, zapraszam Cię do kontaktu

Karolina Łabędzka
prawo rodzinne – adwokat Wrocław

www.adwokat-labedzka.pl/

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 606 870 521e-mail: biuro@adwokat-labedzka.pl

Podział majątku w trakcie rozwodu

Czy jest możliwy podział majątku w trakcie rozwodu?

Od razu odpowiem twierdząco na zadane pytanie. W praktyce jednak sądy bardzo rzadko rozpatrują wnioski o podział majątku wspólnego w trakcie rozwodu. Z tego też powodu, strony zazwyczaj rezygnują z wnioskowania o to na etapie postepowania rozwodowego.

W przeważającej większości spraw, małżonkowie przeprowadzają podział majątku wspólnego dopiero po uzyskaniu prawomocnego orzeczenia rozwodowego. Wówczas sprawa toczy się w odrębnym postępowaniu. Nierzadko dzieje się to dopiero po kilku latach od rozwodu, kiedy przycichną emocje związane z usankcjonowaniem rozpadu małżeństwa.

Warto jednak mieć świadomość, że przepisy dopuszczają taki podział majątku w trakcie rozwodu. Rzadkość takiego postępowania wynika przede wszystkim z wymogów prawa, które strony muszą spełnić, aby sąd rozwodowy rozpatrzył ten wniosek.

Konieczny wniosek przynajmniej jednej ze stron

Regułą jest, że w trakcie sprawy rozwodowej sąd zajmuje się kwestiami związanymi z rozpadem małżeństwa, a w przypadku gdy strony mają małoletnie dzieci, również zabezpieczeniem ich dobra.

Podział majątku w trakcie rozwodu jest wyjątkiem od tej reguły. Dlatego sąd nie podejmie w tym kierunku żadnych czynności z urzędu, bez inicjatywy któregokolwiek małżonka.

Aby sąd w ogóle mógł pochylić się nad tematem podziału majątku w toku procesu rozwodowego, taki wniosek musi złożyć przynajmniej jedna ze stron. Najlepiej, gdyby to obie strony zgodnie zawnioskowały o podział majątku w trakcie rozwodu.

To z pewnością przyspieszy postępowanie – co ma kluczowe znaczenie w sprawie.

Nie może przedłużać rozwodu

Nawet jeżeli w pozwie o rozwód znajdzie się wniosek o podział majątku wspólnego, sąd może odmówić wydania rozstrzygnięcia w tym przedmiocie. Taka decyzja sądu jest niezaskarżalna.

Co jest istotne z punktu widzenia strony wnioskującej, podział majątku nie może przedłużać samej sprawy rozwodowej. Jest to kwestia, którą sąd weźmie pod uwagę w pierwszej kolejności. Jeżeli sąd uzna, że jednoczesny z rozwodem podział majątku nadmiernie wydłuży postępowanie rozwodowe, pozostawi wniosek o podział majątku bez rozpoznania.

Sąd z pewnością odmówi podziału majątku w toku procesu rozwodowego, jeżeli strony będą spierały się o to, co wchodzi w skład tego majątku, jak podzielić majątek lub jaka jest jego wartość. Wymagałoby to od sądu przeprowadzenia postępowania dowodowego, co z pewnością niekorzystnie wpłynęłoby na czas trwania tej sprawy.

Jeżeli spór nie będzie dotyczył jedynie części majątku, wtedy sąd ma możliwość podziału tej „zgodnej” części, w przypadku gdy nie spowoduje to zwłoki w rozpoznaniu sprawy. W pozostałym zakresie małżonkowie będą musieli dokonać rozdzielenia majątku w odrębnym postępowaniu. Trzeba mieć na względzie, że sądy rzadko korzystają z takiej możliwości, kierując strony, aby podzieliły cały majątek w kolejnej sprawie sądowej lub u notariusza.

Najlepiej zgodny wniosek stron

Z pewnością dokonanie podziału majątku wspólnego jednocześnie z rozwodem, przyniosłoby stronom wiele korzyści. Przede wszystkim, małżonkowie załatwiliby pomiędzy sobą od razu wszystkie sprawy związane z rozpadem małżeństwa. Czas trwania takiego postępowania byłby o wiele krótszy, niż prowadzenie dwóch odrębnych spraw, które musiałyby się toczyć jedna po drugiej. Niewątpliwie, jest to również rozwiązanie korzystniejsze finansowo, z punktu widzenia kosztów sądowych.

Dlatego też, by zwiększyć prawdopodobieństwo rozpoznania wniosku o podział majątku w trakcie rozwodu, sugeruję, aby strony od razu złożyły do sądu zgodną propozycję podziału. Powinna ona zawierać wyszczególnienie, jakie składniki wchodzą w skład majątku wspólnego, ile są warte oraz w jaki sposób strony chciałyby się nimi podzielić.

Wniosek o podział majątku wspólnego podlega opłacie 1000 zł. Jeżeli jest od razu podpisany przez obie strony (strony są zgodne co do wszystkich kwestii), wówczas wynosi jedynie 300 zł.

Zobacz również inne artykuły dotyczące podziału majątku wspólnego:

***

Każda sprawa jest inna, zatem jeżeli wpis nie odpowiada na Twoje wszystkie wątpliwości, zapraszam Cię do kontaktu

Karolina Łabędzka
prawo rodzinne – adwokat Wrocław

www.adwokat-labedzka.pl/

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 606 870 521e-mail: biuro@adwokat-labedzka.pl

Alimenty od dziadków

Z mojej praktyki wynika, że niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że alimentów można dochodzić również od dziadków. Zdarza się, że wiedza na ten temat jest niepełna, co powoduje mylne wyobrażenie o tym rodzaju świadczenia.

W tym artykule postaram się wyjaśnić, w jakich przypadkach można uzyskać alimenty od dziadków oraz jak ustalić ich wysokość.

Obowiązek rodziców

Zacznę od tego, że obowiązek utrzymania i wychowania dziecka ciąży przede wszystkim na jego rodzicach. To rodzice w pierwszej kolejności powinni ponosić koszty utrzymania swojej pociechy. Oznacza to, że jeśli jedno z rodziców nie żyje, wówczas to drugi rodzic powinien w całości przejąć na siebie koszty związane z zapewnieniem dziecku bytu i wychowania.

Są jednak przypadki, kiedy jeden z rodziców (lub nawet oboje) nie są w stanie, z różnych powodów, w pełni zaspokoić nawet podstawowych potrzeb dziecka.

Alimenty od dziadków – kiedy się należą?

Obowiązek alimentacyjny przechodzi na dziadków wówczas, gdy są one w niedostatku (tj. nie można zaspokoić ich podstawowych potrzeb życiowych, takich jak wyżywienie, ubranie, zachowanie higieny, leki, mieszkanie) z powodu tego, że:

1.uzyskanie alimentów od rodzica na czas potrzebnych dziecku na utrzymanie jest niemożliwe lub połączone z nadmiernymi trudnościami.

PRZYKŁADY Z ORZECZNICTWA – alimenty od dziadków:

  • rodzic przebywa w zakładzie karnym, gdzie nie ma możliwości zarobkowania;
  • zobowiązana matka lub ojciec nie wykorzystuje w pełni swojego potencjału i możliwości zarobkowych (lub też w ogóle nie podejmuje pracy), aby zaspokoić te najpilniejsze i najpotrzebniejsze potrzeby dziecka;
  • rodzic nie ma w Polsce majątku i mieszka za granicą, w państwie, w którym wyroki polskich sądów nie są wykonywane;
  • jeden z rodziców przebywa w państwie, z którym Polska ma podpisaną umowę międzynarodową o egzekucji alimentów, ale czas trwania egzekucji jest bardzo długi;
  • uzyskanie alimentów od rodzica byłoby co prawda możliwe, ale skuteczna egzekucja mogłaby nastąpić dopiero po upływie znacznego czasu. Dotyczy to przypadku, np. gdy rodzic utrzymuje się z nieustalonych prac dorywczych, a zaspokojenie alimentów mogłoby nastąpić dopiero po przeprowadzeniu egzekucji z nieruchomości.

2. rodzice nie są w stanie spełnić w pełni swojego obowiązku związanego z utrzymaniem dziecka;

PRZYKŁADY Z ORZECZNICTWA – alimenty od dziadków:

  • jeden z rodziców nie żyje lub miejsce jego pobytu nie jest znane, a zarobki drugiego rodzica są niewystarczające do utrzymania dziecka;
  • matka dziecka nie jest w stanie zaspokoić potrzeb dziecka, a ojcostwo ojca dziecka nie zostało ustalone;
  • z powodu wieku, choroby fizycznej lub psychicznej rodzic nie może podjąć pracy zarobkowej i nie ma majątku, który wystarczyłby na utrzymanie dziecka;
  • jeżeli matka jest zdolna do pracy, ale często przebywa w szpitalu i pracuje sporadycznie, a drugi rodzic nie jest w stanie utrzymać dzieci;
  • jest znane miejsce pobytu ojca i jego poziom życia wskazuje na posiadanie środków, jednak źródła jego dochodów są trudne do ustalenia i egzekucja okazałaby się bezskuteczna.

3. nie ma osób, które byłyby zobowiązane do alimentów w pierwszej kolejności, przed dziadkami. 

PRZYKŁADY Z ORZECZNICTWA – alimenty od dziadków:

  • oboje rodzice nie żyją;
  • miejsce rodziców nie jest znane;
  • matka dziecka nie żyje, a ojcostwo ojca dziecka nie zostało ustalone;

Alimenty od dziadków – ale od których?

Obowiązek alimentacyjny wobec wnuka obciąża hipotetycznie wszystkich dziadków w tej samej kolejności. Dotyczy to zarówno rodziców ojca, jak i matki dziecka.

Zobowiązanie alimentacyjne dziadków wobec wnuków nie jest solidarne. Każdy z dziadków we własnym zakresie odpowiada alimentacyjnie wobec dziecka, jednakże w granicach jego możliwości finansowych.

To powód decyduje, którego z dziadków pozwać o alimenty. W toku sprawy należałoby jednak wykazać, jakie możliwości zarobkowe i majątkowe mają pozostali dziadkowie.

Może się zdarzyć taka sytuacja, że jedni dziadkowie spełniają swój obowiązek alimentacyjny przez użyczenie miejsca zamieszkania. Natomiast drudzy dziadkowie wcale się nie dokładają do kosztów utrzymania dziecka.

Alimenty od dziadków – w jakiej wysokości?

Zazwyczaj alimenty od dziadków będą zasądzone w niższej wysokości, niż te, które dziecku przysługują od rodzica. Alimenty od rodziców mają na celu pokrycie w pełni usprawiedliwionych potrzeb dziecka. Natomiast, alimenty od dziadków służą zlikwidowaniu stanu ubóstwa ich wnuków.

Jeżeli rodzice (lub rodzic) może zaspokoić jedynie częściowo potrzeby dziecka, obowiązek alimentacyjny dziadków powstaje tylko co do części niezaspokojonej. Są to alimenty uzupełniające.

W takiej sprawie o alimenty, sąd będzie brał również pod uwagę sytuację materialną dziadków. Nie można wykluczyć, że sąd obciąży alimentami tylko jednego z dziadków. Dotyczy to sytuacji, kiedy pozostali dziadkowie będą w trudnej sytuacji osobistej lub materialnej. Sąd zbada kondycję finansową dziadków, ustalając to indywidualnie dla każdego z nich.

Jeżeli dziecko pobiera świadczenia z funduszu alimentacyjnego, nie stoi to na przeszkodzie do dochodzenia uzupełniających alimentów od dziadków. Dotyczy to sytuacji, kiedy alimenty z funduszu nie zaspokajają w całości jego usprawiedliwionych potrzeby.

Zobacz również inne artykuły dotyczące alimentów:

***

Każda sprawa jest inna, zatem jeżeli wpis nie odpowiada na Twoje wszystkie wątpliwości, zapraszam Cię do kontaktu

Karolina Łabędzka
Adwokat Wrocław – prawo rodzinne

www.adwokat-labedzka.pl/

Zapraszam do śledzenia mojej strony na Facebooku i na Instagramie.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 606 870 521e-mail: biuro@adwokat-labedzka.pl

Nierówne udziały

Nierówne udziały w majątku wspólnym – adwokat Wrocław

Zanim zgłosisz wniosek o ustalenie nierównych udziałów w waszym majątku wspólnym, sprawdź najpierw jakie warunki trzeba będzie spełnić, aby uzyskać korzystny dla siebie wynik sprawy.

Zasadą jest, że w trakcie trwania małżeństwa majątek małżonków ma charakter bez udziałowy. Nie można wyróżnić, jaki udział w majątku wspólnym przysługuje każdemu z Was z osobna. Majątek ten jest jedną masą obojga małżonków.

Dopiero po wprowadzeniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami (np. w wyniku rozwodu, separacji lub zawarcia intercyzy), taki majątek rozpada się na udziały.

Przepisy przyjmują domniemanie, że Wasze udziały, jako małżonków, w majątku wspólnym są równe tj. każdemu z Wasz przysługuje po 1/2 udziału. Nie jest to domniemanie, któremu nie możesz zaprzeczyć.

Żądanie ustalenia nierównych udziałów możesz skierować wyłącznie do całego majątku, a nie jego poszczególnych składników.

Nierówne udziały – przesłanki

Musisz wiedzieć, że ustalenie nierównych udziałów następuje w drodze wyjątku, jeżeli zostaną spełnione odpowiednie przesłanki. W tym celu konieczne będzie złożenie przez Ciebie odpowiedniego wniosku do sądu.

Sąd będzie mógł uwzględnić Twój wniosek tylko wtedy, kiedy wykażesz, że łącznie zostały spełnione następującego przesłanki:

 1. w różnym stopniu przyczynialiście się w małżeństwie się do powstania majątku wspólnego;
 2. wystąpiły jeszcze inne ważne powody, które uzasadniają ustalenie nierównych udziałów.

Nierówności przyczynienia się do powstania majątku wspólnego sąd weźmie pod uwagę dopiero wtedy, gdy będą przemawiały za tym „ważne powody”, a pozostawienie równości udziałów kolidowałoby wyraźnie z zasadą słuszności. Przy ustalaniu ważnych powodów, sąd nie bierze pod uwagę wyłącznie aspektu finansowego, ale również względy natury moralnej.

Orzecznictwo wypracowało kryteria, którymi sądy posługują się rozstrzygając wniosek o nierówne udziały. W tego typu sprawach sąd oceniać przesłanki nierównych udziałów indywidualnie, mając na uwadze okoliczności danej sprawy. Dlatego musisz pamiętać, że to Ty musisz udowodnić, że takie powody do orzeczenia nierównych udziałów wystąpiły.

Przykłady z orzecznictwa uzasadniające orzeczenie nierównych udziałów:

 • rażące lub uporczywy nie przyczynia się przez jednego z małżonków do powstania dorobku stosownie do posiadanych sił i możliwości zarobkowych [sama różnica w zarobkach nie będzie miała tutaj znaczenia]
 • niezasadne uchylanie się przez jednego z małżonków od pracy [choroba uniemożliwiająca pracę może być e usprawiedliwieniem];
 • zachowywanie się przez małżonka w sposób szkodliwy dla finansów i interesów rodziny;
 • brak troski małżonka o byt rodziny;
 • roztrwanianie przez małżonka majątku;
 • hazard;
 • uzależnienie od używek.

W skrajnych przypadkach, przez ustalenie nierównych udziałów możesz doprowadzić do całkowitego wykluczenia małżonka od udziału w tym majątki. W praktyce zdarzyło mi się uzyskać takie orzeczenie [90 % do 10%] na korzyść mojego Klienta.

Nierówne udziały – tryb sądowy

Ustalenia, że udziały w majątku wspólnym nie są równe, możesz dochodzić wyłącznie przed sądem. Sąd zajmie się badaniem przesłanej do takiego orzeczenia wyłącznie na wyraźny wniosek osoby uprawnionej.

Jeżeli sąd w sprawie o podział majątku dostrzeże, że zasadnym byłoby ustalenie nierównych udziałów, nie będzie mógł z urzędu wziąć tego pod uwagę, jeżeli to Ty nie zgłosisz takiego żądania.

Przeważnie z wnioskiem o ustalenie nierównych udziałów występuje się w trakcie sprawy o podział majątku wspólnego. Z wnioskiem możesz wystąpić do zakończenia sprawy w I instancji.

Nie jest to jednak wyłączna droga. Roszczenie u ustalenie nierównych możesz zgłosić, jeszcze przed podziałem majątku wspólnego, w drodze odrębnego powództwa.

Pamiętaj jednak, że żądanie ustalenia nierównych udziałów nie jest dopuszczalne po prawomocnym orzeczeniu o podziale majątku wspólnego.

Nierówne udziały – wniosek spadkobierców

Z wnioskiem może wystąpić jeden z małżonków. Są jednak wyjątki od tej zasady, rozszerzające krąg osób uprawnionych.

Nierówne udziały w majątku wspólnym mogą również zostać orzeczone na wniosek spadkobierców. Dotyczy to wyłącznie spadkobierców małżonka, który przed śmiercią wytoczył powództwo o unieważnienie małżeństwa albo też sprawę o rozwód lub separację.

Uprawnienie to przysługuje spadkobiercom zarówno wtedy, gdy ich spadkodawca zmarł po wytoczeniu tego powództwa, lecz przed zakończeniem sprawy, jak i wtedy, gdy zmarł on już po unieważnieniu małżeństwa lub po orzeczeniu rozwodu na skutek wytoczonego przez niego powództwa. Z wnioskiem muszą wystąpić zgodnie w wszyscy spadkobiercy tegoż zmarłego małżonka (a nie tylko jeden), za wyjątkiem małżonka będącego spadkobiercą, przeciwko któremu występuje się o ustalenie nierównych udziałów. W przypadku braku jednomyślności spadkobierców, mogą oni wystąpić do sądu o uprzednią zgodę na zgłoszenie takiego wniosku.

Żądanie ustalenia nierównych udziałów może zostać skierowane przez małżonka żyjącego, w razie w razie śmierci drugiego z małżonków. Wówczas żądanie ustalenia nierównych udziałów musi kierować przeciwko spadkobiercom tego małżonka.

Żądanie ustalenia nierównych udziałów małżonków w majątku wspólnym nie ulega przedawnieniu.

Nierówne udziały – wychowywanie dzieci i zajmowanie się domem

Często spotykam się ze stwierdzeniem, że skoro małżonek nie pracował zawodowo, wówczas podział po połowie nie będzie sprawiedliwym rozwiązaniem. Jest to o tyle błędne rozumienie, o ile decyzja o rezygnacji z pracy etatowej w celu opieki nad domem, była wspólnie podjęta przez małżonków. Pozostanie przez jednego małżonka w domu w takim przypadku będzie również traktowane jako przyczynienie się do zaspokojenia potrzeb rodziny.

Z przepisów wprost wynika, że:

Przy ocenie, w jakim stopniu każdy z małżonków przyczynił się do powstania majątku wspólnego, uwzględnia się także nakład osobistej pracy przy wychowaniu dzieci i we wspólnym gospodarstwie domowym.

Nierówne udziały – koszty sprawy

Kierując sprawę do sądu o ustalenie nierównych udziałów, musisz liczyć się z koniecznością poniesienia kosztów sądowych. Ich wysokość będzie zależała od tego, w jakim postępowaniu zgłosisz swoje żądanie.

W przypadku, gdy wniosek złożysz w toku sprawy o podział majątku wspólnego – wówczas nie będziesz uiszczać odrębnej opłaty. Opłacie podlega wtedy wyłącznie sam wniosek o podział majątku wspólnego w wysokości 1000 zł.

Jeżeli pozew o ustalenie nierównych udziałów wytoczysz w odrębnym postępowaniu – opłata sądowa wyniesie 5 % od wskazanej wartości przedmiotu sporu.

Zobacz również inne artykuły dotyczące podziału majątku wspólnego:

***

Każda sprawa jest inna, zatem jeżeli wpis nie odpowiada na Twoje wszystkie wątpliwości, zapraszam Cię do kontaktu

Adwokat Karolina Łabędzka
prawo rodzinne – Wrocław

www.adwokat-labedzka.pl/

Zapraszam do śledzenia mojej strony na Facebooku i na Instagramie.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 606 870 521e-mail: biuro@adwokat-labedzka.pl